Duración del cuestionario: 60 preguntas

Límit de temps: 5 minutos

Tindreu 5 minutos disponible per acabar aquest qüestionari.