CURS ONLINE DE POLICIA LOCAL 2024

Matrícula Oberta Curs Oposicions Online 2024
Si us plau, Inici de sessió per accedir als cursos adquirits.

El curs online de Policia Local d’Ajuntament prepara les oposicions per als Ajuntaments, que es convoquen de manera periòdica. Si estàs buscant feina estable en el sector de la seguretat ciutadana, aquest Curs Online d’Oposicions a la Policia Local, és la solució ideal per a tu.

DIRIGIT A

El Curs Online d’Oposicions a la Policia Local està dirigit a totes aquelles persones interessades en presentar-se a les oposicions dels cossos de seguretat locals, que:

 • Volen treballar dins de l’administració pública 
 • No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

També, a les persones que s’han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

LES TASQUES DE POLICIA LOCAL

El marc legal determina que tots els municipis de més de 10.000 habitants tenen la potestat, que no l’obligació, de crear un cos de policia local. Actualment, tots els que superen aquesta població tenen policia local i algun altre de més petit, per autorització excepcional del Departament, també. Així, dels 947 municipis que té Catalunya, 213 tenen policia municipal.

L’àmbit d’actuació de les policies locals és constituït pel territori del seu municipi.

Cada policia local és un cos únic, sota la direcció superior de l’alcalde o alcaldessa, tot i que el comandament directe l’exerceix el cap del cos que és el comandament policial de major graduació.

Les funcions entre els mossos d’esquadra i la policia local queden delimitades des de l’any 1996 per:

 1. La Policia de la Generalitat és la policia de seguretat de Catalunya a les ordres del Govern de Catalunya.
 2. Les policies locals estan en condicions de contribuir, segons les seves capacitats organitzatives i funcionals, a les finalitats generals del sistema català de seguretat i policia.
 3. Els dos punts anteriors obliguen a una delimitació funcional i de serveis entre els cossos policials presents en el municipi, d’acord amb les competències de les administracions respectives.
 4. Sistemes d’informació mútua i de coordinació policial horitzontal.
 5. La Policia de la Generalitat és la responsable de prestar serveis centrals, bàsics i imprescindibles per al funcionament del conjunt del sistema, i de subministrar a les policies locals el suport logístic que faci possible la integració d’aquestes en el sistema global.

La remuneració d’un policia local en el moment que ingressa és aproximadament de 2500 euros bruts, i el seu horari és rotacional (matí/tarda/nit).

CURS ONLINE DE POLICIA LOCAL 2024

 • Tenir més de 18 anys,
 • Titulació de Batxillerat o equivalent,(en alguns ajuntaments es considera com a requisit el nivell de graduat en ESO)
 • 1,65 m els homes i d’1,60 m les dones (pot variar segons ajuntament)
 • Posseir el permís classe B,
 • Declaració jurada per portar armes.
 • No patir cap malaltia inclosa en el quadre d’exclusions (s’han de consultar les bases de cada convocatoria per conèixer el quadre d’exclusions mèdiques)

Fase d’oposició

La fase d’oposició consta de proves seqüencials, obligatòries i eliminatòries i són les que segueixen (poden haver-hi variacions segons ajuntaments):

 1. Prova de coneixements: qüestionari segons temari que publiquen els propis ajuntaments del temari. Acostuma a tenir una part general (procediment administratiu, constitucional..) i una part més específica (ordenances, delictes, trànsit, violència de gènere)
 2. Supòsit pràctic. Molts ajuntaments plantegen situacions pròpies de la policia local, on s’avaluen els modus d’actuació dels candidats.
 3. Prova d’aptitud física i comprovació de les dades antropomètriques.
 4. Proves psicotècniques i de personalitat. Pot incloure entrevista valorar adequació psicoprofessional.
 5. Prova de coneixements de català (queden exclosos els que estiguin en possessió del nivell C1).
 6. Prova mèdica (consulteu els requeriments mèdics).

Fase de formació

Un cop superada la fase d’oposició, el candidat ingressarà en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i desenvoluparà un període de formació. Cal superar els continguts formatius per seguir endavant en el procés de selecció. Durant aquest període, el candidat té la consideració de funcionari interí en formació i rep una assignació econòmica

Període de pràctiques.

Posteriorment el candidat serà assignat com a funcionari en pràctiques on desenvoluparà sota supervisió, tasques pròpies de la Policia Local. Al finalitzar aquest període, el seu superior informarà de forma vinculant favorable o desfavorablement i en cas positiu el candidat passarà a ser funcionari definitivament.

Un cop finalitzades les tres parts del procés selectiu, el candidat optarà a les destinacions disponibles segons les qualificacions obtingudes al llarg del procés.

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS. 
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar 
 • Qüestionaris d’avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per nosaltres, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat! 

PART COMUNA

Tema 1 La constitució espanyola de 1978. Principis fonamentals. Drets i deures fonamentals dels espanyols

Tema 2 La corona. El poder legislatiu. El poder executiu. El poder judicial

Tema 3 Organització territorial de l’estat. Els estatuts d’autonomia: el seu significat. L’estatut d’autonomia de catalunya: principis generals

Tema 4 L’estatut d’autonomia de catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar

Tema 5 El dret administratiu. La seva delimitació. Divisió de poders i principi de legalitat. L’administracio pública

Tema 6 L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu

Tema 7 El procediment administratiu: principis generals. Les fases del procediment administratiu

Tema 8 Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació

Tema 9 El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Autonomia municipal i tutela

Tema 10 El municipi: organització i competències. Organització pròpia de l’ajuntament de mataró: el reglament orgànic municipal.

Tema 11 La unió europea

Part específica

Tema 1 El marc legal de la seguretat a l’estat: forces i cossos de seguretat

Tema 2 Les competències de la generalitat en matèria de seguretat. El sistema de seguretat pública de catalunya

Tema 3 La llei 16/1991 del parlament de catalunya: les escales i les categories de la policia local. Funcions de la policia local. Règim disciplinari dels policies locals

Tema 4 La llei de seguretat viària. El reglament general de circulació. Permis de conduir per punts

Tema 5 Senyals de circulació: preeminència. Classes de senyals

Tema 6 Normes generals de circulació. Especial referència a la circulació urbana

Tema 7 L’accident de trànsit. Atestats per accidents de trànsit. Alcoholèmies: normativa reguladora i procediment

Tema 8 Dret penal i dret processal: consideracions sobre els seus principis i normes fonamentals. Textos legals bàsics

Tema 9 La infracció penal. Concepte. Els responsables criminals dels delictes. Les causes que eximeixen de la responsabilitat criminal i les circumstàncies que l’atenuen o l’agreugen

Tema 10 Principals delictes contra les persones, la llibertat, la propietat i la seguretat. Els delictes lleus

Tema 11 Delictes contra la seguretat del trànsit

Tema 12 Les detencions. Qui pot i qui ha d’efectuar detencions. Quines són les circumstàncies que permeten o obliguen a efectuar-les. Forma i durada de les detencions

Tema 13 L’escorcoll i la identificació a la llei orgànica sobre protecció de la seguretat ciutadana 4/2015

Tema 14 Actuacions per al manteniment i el restabliment de la seguretat ciutadana (lopsc)

Tema 15 Violència domèstica. Violència de gènere