CURS ONLINE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DIPUTACIÓ DE BARCELONA S-07/24

Matrícula Oberta Curs Oposicions Online 2024
Si us plau, Inici de sessió per accedir als cursos adquirits.

Aquest curs online de Gestió Tributària és la solució ideal per a tu si estàs buscant feina estable en el sector administratiu i atenció al
client en una de les oficines de la ORGT de la Diputació de Barcelona.

DIRIGIT A

El curs de Gestió Tributària: (administratiu/iva de gestió i recaptació – agent tributari/ària, del grup de classificació C, subgrup C1), està dirigit a totes aquelles persones que:

Volen treballar a les Oficines del Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) de la Diputació.

No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

ELS REQUISITS

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

–       Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.

–       Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

–       Titulació: posseir el títol de batxiller o tècnic, o titulacions equivalents, segons la normativa vigent

–       Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.

–       Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.

–       Llengua catalana (segons perfil de la plaça, nivell C1….)

Curs online de gestió tributària

El procés selectiu pot constar de les tres fases següents:

1.    Fase d’oposició, formada per diferents proves:

–       Prova de coneixement del temari

–       Prova de coneixement de llengua catalana (exempts si es té el nivell

–       Prova de coneixement de llengua castellana (obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes)

2.    Fase de concurs (valoració de mèrits laborals, professionals, acadèmics,..)

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació.

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

  • TEMARIS ACTUALITZATS. 
  • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar 
  • Qüestionaris d’avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per nosaltres, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat! 

I. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Drets fonamentals i
llibertats públiques. Garanties constitucionals.
II. Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets, deures i principis
rectors. Garantia dels drets estatutaris.
III. L’Administració local a Catalunya: l’organització municipal.
IV. L’Organisme de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Normes bàsiques i
estructura orgànica.
V. Els ingressos de les hisendes locals: els impostos, les taxes i les contribucions
especials. Els preus públics.
VI. L’impost sobre béns immobles.
VII. L’impost sobre activitats econòmiques.
VIII. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
IX. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. L’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana.
X. El fet imposable. La base imposable. La base liquidable. La quota tributària. El
deute tributari.
XI. La gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs. La regulació de la
recaptació tributària: el procediment de recaptació en via voluntària i en via
executiva.
XII. El procediment administratiu comú de les administracions públiques: l’acte
administratiu, concepte, classe i elements. La motivació i la forma. El procediment
administratiu: concepte, fases i terminis. Activitat administrativa electrònica.

A més, per a reforçar els temes, disposaràs de qüestionaris d’avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!