CURS ONLINE A1/A2 TÈCNICS AJUNTAMENTS 2024

Matrícula Oberta Curs Oposicions Online 2024
Si us plau, iniciar Sessió per accedir als cursos comprats.

El curs online A1/A2 tècnics Ajuntaments o curs d’Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals prepara les oposicions per als Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals o altres organismes públics de caràcter local que es convoquen de manera periòdica i si estàs buscant feina estable en el sector administratiu i atenció al client, aquest curs de preparació a l’oposició és la solució ideal per a tu.

DIRIGIT A

El curs del Grup A1/A2 Tècnics d’Ajuntaments està dirigit a totes aquelles persones que:

 • Volen treballar dins de l’administració pública local com a Tècnics d’Ajuntaments.
 • No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

També, a les persones que s’han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

LES TASQUES DE L’AUXILIAR ADMINISTRATIU D’AJUNTAMENTS

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, i es fa molt difícil establir un seguit d’ítems transversals doncs en el cas dels tècnics del grup A ( A1 i A2) la pertinença a un o altre departament pot modificar i molt les tasques a desenvolupar.

Tots ells però, caldrà que tinguin un coneixement general de les funcions de l’Administració local i això acostuma a reflectir-se en les proves d’oposició.

El sou bàsic (depenent de l’administració, està al voltant dels 30.000 euros bruts anuals pel grup A2 i 40.000 pel grup A1).

CURS ONLINE A1/A2 TÈCNICS AJUNTAMENTS 2024

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria, habitualment vinculats al perfil del lloc de treball i a la titulació acadèmica. En el cas de tècnics i tècnics superiors es requereixen titulacions universitàries.

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

El procés selectiu pot constar de les tres fases següents:

 1. Fase d’oposició, formada per diferents proves:
  • Prova de coneixement del temari  general(tipus test)
  • Prova de coneixement del temari  específic (desenvolupar)
  • Supòsit pràctic
  • Prova de coneixement de llengua catalana (exempts si es té el nivell
  • Prova de coneixement de llengua castellana (obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes)
 2. Fase de concurs (valoració de mèrits laborals, professionals, acadèmics,..)

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS. Temaris generals amb els temes més comuns que han sortit en anteriors convocatòries locals i amb la preparació del temari específic de la teva convocatòria.
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar 

A més, per a reforçar els temes, disposaràs de vídeos explicatius, àudio-temes, recursos didàctics i qüestionaris d’avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per nosaltres, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat! 

Consta de 2 temaris, un de comú o general i l’altre d’específic pròpia de la plaça convocada.

Temari comú:

Tema 1 La constitució espanyola de 1978. Principis fonamentals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. El tribunal constitucional 

Tema 2 L’estatut d’autonomia de catalunya. Les institucions de la generalitat 

Tema 3 L’administració pública en l’ordenament espanyol. Administració de l’estat. Administracions autonòmiques. Administració local: ens que la integren. Administració institucional

Tema 4 Sotmetiment de l’administració a la llei i el dret. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum

Tema 5 Principis d’actuació en l’administració pública. Els òrgans administratius 

Tema 6 L’administrat: capacitat jurídica i d’obrar. Drets i deures. Col·laboració i participació dels ciutadans . L’interessat drets i deures. La representació de l’interessat

Tema 7 L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Eficàcia, validesa, convalidació i executivitat.

Tema 8 La revisió dels actes administratius: revisió d’ofici. Revisió en via de recurs administratiu 

Tema 9 El procediment administratiu: principis generals. Les fases del procediment administratiu 

Tema 10 Els terminis administratius i la notificació. 

Tema 11 El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Autonomia municipal i tutela

Tema 12 El municipi: organització: òrgans essencials i complementàris. Competències: competències pròpies, compartides i delegades. Els serveis mínims.

Tema 13 Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d’acords.

Tema 14 L’estructura organitzativa de la funció pública: classes de personal al servei de les entitats locals. Sistemes d’accés i provisió a la funció pública local

Tema 15 Personal al servei de les corporacions locals: situacons administratives. Drets dels funcionaris. Llicències. Permisos, exedències.

Tema 16 Personal al servei de les corporacions locals: deures. El codi de conducta segons el trebep i el règim disciplinari. Delictes que poden cometre els funcionaris

Tema 17 La contractació administrativa: principis generals. Tipologia de contractes. Les parts del contracte

Tema 18 La contractació administrativa: preparació dels contractes. Selecció del contractista. Adjudicacio i garanties 

Tema 19 Les hisendes locals: definició. Principis. Classificació dels ingressos. La ordenança fiscal

Tema 20 Les hisendes locals: classificació de despeses.la gestió de la despesa

Tema 21 El pressupost municipal: concepte, estructura i regulació.procediment d’aprovació i liquidació.

Tema 22 El presupost: les modificacions pressupostàries el pressupost municipal: liquidació i fiscalització

Tema 23 La protecció de dades de caràcter personal: el règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal, els principis de protecció de dades i els drets de les persones.

Tema 24 Lla llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: objecte de la llei, definicions i àmbit d’aplicació. Accés a la informació pública, límits i accés parcial a la informació pública.

Tema 25 El règim local a Catalunya.

Tema 26 La responsabilitat del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 27 L’administració electrònica: pilars i principis. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.

Tema 28 Polítiques d’igualtat de gènere. La llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: competències i organització administrativa (articles 5 i 6); Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes (articles 18, 19 i 20 i articles 46, 47 i 48).

Tema 29 Polítiques d’igualtat de gènere. La llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: el principi d’igualtat i la tutela contra la discriminació (títol I); polítiques públiques per a la igualtat (títol II)

Tema 30 Prevenció de riscos laborals. Marc normatiu bàsic. Conceptes bàsics sobre PRL. Seguretat en el treball: conceptes clau, normativa i accidents de treball. Els serveis de prevenció de riscos de l’administració pública: els delegats de prevenció, el comitè de seguretat i salut laboral

Tema 31 Gestió dels documents. Arxiu i registres.