CURS ONLINE D’ADMINISTRATIUS DE LA GENERALITAT 2024

Matrícula Oberta Curs Oposicions Online 2024
Si us plau, iniciar Sessió per accedir als cursos comprats.

Aquest curs online d’Administratius de la Generalitat per la preparació a l’oposició és per tu si estàs buscant feina estable en el sector administratiu i atenció al client. El curs d’Administratiu prepara les oposicions per la Generalitat de Catalunya.

DIRIGIT A

El curs d’Administratiu està dirigit a totes aquelles persones que:

 • Volen treballar dins de l’administració pública com Administratius.
 • No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

També, a les persones que s’han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

LES TASQUES DE L’ADMINISTRATIU DE LA GENERALITAT

Correspon a l’escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) desenvolupar tasques administratives de col·laboració preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior, la comprovació de documentació i la preparació de la redacció dels documents que, per la seva complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior; tasques repetitives, bé manuals, bé mecanogràfiques, bé de càlcul numèric relacionades amb el treball de les diverses oficines; tasques d’informació i de despatx al públic en matèria administrativa.

Amb caràcter orientatiu, corresponen a l’escala administrativa les tasques següents:

1. Efectuar les activitats de suport administratiu en els diferents àmbits d’actuació de la Generalitat de Catalunya.

2. Atendre els usuaris presencialment, telefònicament i/o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma segons les indicacions rebudes.

3. Fer el seguiment dels expedients i processos, tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i les incidències que puguin sorgir, i, si escau, resoldre-les, d’acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació que hi estigui relacionada.

4. Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.

5. Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions…).

6. Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.

7. Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.

8. Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments, i altres tasques similars.

CURS ONLINE D'ADMINISTRATIUS DE LA GENERALITAT 2024

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria (habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas dels administratius (C1) caldrà acreditar el batxillerat o equivalent

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

El procés selectiu pot constar de les tres fases següents:

 • 1. Fase d’oposició, formada per diferents proves:
  • Prova de coneixement del temari (tipus test)
  • Supòsit pràctic
  • Prova de coneixement de llengua catalana (exempts si es té el nivell
  • Prova de coneixement de llengua castellana (obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes)
 • 2. Fase de test de competències professionals.
 • 3. Fase de concurs (valoració de mèrits laborals, professionals, acadèmics,..)

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS. 
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar 
 • Qüestionaris d’avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per nosaltres, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat! 

TEMA 1 Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. 

TEMA 2 L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. 

TEMA 3 Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert. 

TEMA 4 El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d’edat. 

TEMA 5 El dret d’informació. els drets de les persones interessades. el delegat de protecció de dades. mesures de seguretat. les notificacions de violacions de seguretat

TEMA 6 L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional. 

TEMA 7 L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l’Administració, dret d’accés als serveis i la informació pública, el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques. 

TEMA 8 La competència administrativa. La titularitat i l’exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L’avocació. L’encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència. 

TEMA 9 Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d’actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu. 

TEMA 10 La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. La iniciació del procediment d’ofici per part de l’Administració. L’inici del procediment a sol·licitud de la persona interessada. 

TEMA 11 L’expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú. 

TEMA 12 La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d’Internet, els sistemes d’identificació de les administracions públiques, l’actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l’actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l’assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l’intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l’arxiu electrònic de documents. 

TEMA 13 El model català d’administració electrònica. Els avantatges de l’administració electrònica. Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb l’Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l’Administració. Les eines que componen l’administració electrònica de la Generalitat. 

TEMA 14 Els registres d’entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d’assistència en matèria de registre. 

TEMA 15 La gestió documental a l’Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. La transferència de documents. 

TEMA 16 Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l’acta de reunió, l’ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l’elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu. 

TEMA 17 El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura. 

TEMA 18 Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica. 

TEMA 19 La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d’empleats i empleades públics. L’estructura de l’ocupació pública. L’adquisició i pèrdua de la relació de servei. 

TEMA 20 Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d’incompatibilitats. 

TEMA 21 Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L’avaluació de l’acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari. 

TEMA 22 La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d’edat. 

TEMA 23 Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d’influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i els abusos en l’exercici de la seva funció. 

TEMA 24 El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu. 

TEMA 25 El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions.