CURS ONLINE DE SUBALTERNS GENERALITAT 2024

Matrícula Oberta Curs Oposicions Online 2024
Si us plau, iniciar Sessió per accedir als cursos comprats.

El curs online de subalterns generalitat es la preparació a l’oposició en el sector administratiu i atenció al client per la Generalitat de Catalunya, aquest curs és la solució ideal per a tu si estàs buscant feina estable.

DIRIGIT A

El curs online de subalterns de la Generalitat està dirigit a totes aquelles persones que:

 • Volen treballar dins de l’administració pública com Subalterns.
 • No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

També, a les persones que s’han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

LES TASQUES DEL SUBALTERN

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, però si que podem fer un resum d’aquelles tasques que poden ser més transversals amb independència del servei que s’hagi de cobrir.

El/La subaltern/a i el conserge s’encarrega de la custòdia i el manteniment dels diferents edificis on exerceix la seva ocupació (edificis institucionals, escoles, oficines, etc.),

Entre les seves funcions s’inclouen: garantir l’obertura i tancament de l’edifici;  supervisar les feines de neteja; realitzar i/o supervisar les reparacions simples i les tasques de manteniment de l’interior d’edificis; custodiar les claus de l’edifici; subministrar el material i equipament necessaris per al funcionament de les instal·lacions i locals; encarregar-se d’apagar i encendre, quan sigui necessari, els sistemes de calefacció, electricitat, etc.; vigilar l’estat del local comunicant qualsevol anomalia; garantir el control de l’accés de persones al local, rebent-les i acompanyant-les quan resulti convenient; realitzar tasques auxiliars d’administració (rebre i distribuir la correspondència, fer fotocòpies, etc.); controlar que el comportament de persones residents, inquilines i visitants s’ajusti a les normes; prestar altres serveis auxiliars d’informació general o de custòdia d’algun objecte, etc.

En l’exercici de l’ocupació de subaltern cal respectar les normes vigents de qualitat, seguretat i higiene en el treball.

El sou bàsic (depenent de l’administració, està al voltant dels 16.000 euros bruts anuals.

CURS ONLINE DE SUBALTERNS GENERALITAT 2024

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria (habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas de subalterns seria el certificat d’estudis o equivalent

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

El procés selectiu pot constar de les tres fases següents:

1. Fase d’oposició, formada per diferents proves:

 • Prova de coneixement del temari (tipus test)
 • Supòsit pràctic
 • Prova de coneixement de llengua catalana (exempts si es té el nivell
 • Prova de coneixement de llengua castellana (obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes)

2. Fase de Test de competències professionals

3. Fase de concurs (valoració de mèrits laborals, professionals, acadèmics,..)

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS. 
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar 
 • Qüestionaris d’avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per nosaltres, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat! 

Tema 1
Marc constitucional: principis, drets i deures fonamentals de les persones. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis i tipologia de competències. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya.

Tema 2
Organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya: principis d’organització i funcionament. Els departaments: la seva estructura organitzativa i les unitats directives que els componen. El sistema educatiu de Catalunya: el dret a l’educació, els ensenyaments obligatoris i gratuïts, l’organització de l’ensenyament i l’organització dels centres docents.

Tema 3
Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu: el concepte de persona interessada; el concepte de procediment administratiu; el dret d’identificació i compareixença; els drets relacionats amb les dades i els documents; el dret d’atenció i informació.

Tema 4
El personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: classes de personal. Sistemes d’accés a la funció pública. Drets i obligacions del personal. Drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Mesures d’igualtat per raó de gènere. Requisits d’accés i d’exercici de professions i activitats que impliquin tracte amb menors d’edat. Delictes d’infidelitat en la custòdia de documents i de violació de secrets.

Tema 5
Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els drets de la ciutadania en les seves relacions amb l’Administració pública: el dret a la no-discriminació i a una atenció adequada, els drets lingüístics, el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, el dret d’accés als serveis i a la informació pública.

Tema 6
Atenció a la ciutadania i processos de comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva, estratègies d’actuació en situacions difícils i actuació en cas de comportaments agressius. La comunicació cara a cara. Especificitats de l’atenció telefònica. Identificació dels visitants. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana.

Tema 7
Nocions bàsiques de la navegació i cerca per Internet. Nocions bàsiques de l’ús del correu electrònic i de les utilitats del calendari. Nocions bàsiques del processador de textos. Nocions bàsiques del full de càlcul. Administració electrònica. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Valisa electrònica (e-Valisa). Certificat digital i signatura electrònica.

Tema 8
Ús del material: descripció de material fungible i de material no fungible. Seguretat laboral en la manipulació manual de càrregues: característiques de la càrrega, esforç físic necessari, mesures preventives i manteniment de l’esquena. Bones pràctiques ambientals: eficiència en l’àmbit de l’energia, eficiència en l’ús del paper, gestió adequada dels residus i eficiència en l’ús de l’aigua.