CURS ONLINE D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PER AJUNTAMENT 2024

Matrícula Oberta Curs Oposicions Online 2024
Si us plau, Inici de sessió per accedir als cursos adquirits.

El curs online d’auxiliar administratiu per ajuntament està enfocat a la preparació de les oposicions públiques que es fan cada any als diferents ajuntaments de Catalunya.

Si estàs buscant feina estable en el sector administratiu i atenció al client, aquest curs de preparació a l’oposició d’Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals és la solució ideal per a tu. El curs d’Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals prepara les oposicions per als Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals o altres organismes públics de caràcter local que es convoquen de manera periòdica.

CURS ONLINE D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PER AJUNTAMENT DIRIGIT A

El curs d’Auxiliar Administratiu de les Corporacions Locals està dirigit a totes aquelles persones que:

 • Volen treballar dins de l’administració pública local com Auxiliars Administratius.
 • No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

També, a les persones que s’han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

LES TASQUES DE L’AUXILIAR ADMINISTRATIU D’AJUNTAMENTS

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, però si que podem fer un resum d’aquelles tasques que poden ser més transversals amb independència de l’ajuntament i/o departament que ens pugui correspondre.

 • Efectuar les activitats de suport administratiu en els diferents àmbits d’actuació de l’Administració local
 • Atendre els usuaris presencialment, telefònicament i/o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma, d’acord amb les indicacions rebudes.
 • Fer el seguiment dels expedients i processos; tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i les incidències i, si escau, resoldre-les, d’acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació relacionada.
 • Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.
 • Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions, etc.).
 • Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.
 • Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.
 • Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments, i altres tasques similar

El sou bàsic, depenent de l’administració, està al voltant dels 20.000 euros bruts anuals.

CURS ONLINE D'AUXILIAR ADMINISTRATIU PER AJUNTAMENT 2024

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria (habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas d’auxiliars seria el graduat en ESO o equivalent

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

El procés selectiu pot constar de les tres fases següents:

 • 1. Fase d’oposició, formada per diferents proves:
  • Prova de coneixement del temari (tipus test)
  • Prova d’ofimàtica (convalidable amb l’actic ACTIC)
  • Supòsit pràctic
  • Prova de coneixement de llengua catalana (exempts si es té el nivell
  • Prova de coneixement de llengua castellana (obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes)
 • 2. Fase de concurs (valoració de mèrits laborals, professionals, acadèmics,..)

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS. Temaris generals amb els temes més comuns que han sortit en anteriors convocatòries locals i amb la preparació del temari específic de la teva convocatòria.
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar

A més, per a reforçar els temes, disposaràs de vídeos explicatius, àudio-temes, recursos didàctics i qüestionaris d’avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per nosaltres, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat!

Tema 1 La constitució espanyola de 1978. Principis fonamentals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. El tribunal constitucional 

Tema 2  La corona. El poder legislatiu. El poder executiu. El poder judicial 

Tema 3 Organització territorial de l’estat. Els estatuts d’autonomia. L’estatut d’autonomia de Catalunya. Les institucions de la generalitat 

Tema 4 L’estatut d’autonomia de Catalunya. Les institucions de la generalitat 

Tema 5 L’administració pública en l’ordenament espanyol. Administració de l’estat. Administracions autonòmiques. Administració local: ens que la integren. Administració institucional

Tema 6 Sotmetiment de l’administració a la llei i el dret. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum 

Tema 7 Principis d’actuació en l’administració pública. Els òrgans administratius 

Tema 8 L’administrat: capacitat jurídica i d’obrar. Drets i deures. Col·laboració i participació dels ciutadans . L’interessat drets i deures. La representació de l’interessat

Tema 9 L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Eficàcia, validesa, convalidació i executivitat.

Tema 10 La revisió dels actes administratius: revisió d’ofici. Revisió en via de recurs administratiu 

Tema 11 El procediment administratiu: principis generals. Les fases del procediment administratiu 

Tema 12 Els terminis administratius i la notificació. 

Tema 13 Recepció i registre de documents. Identificació i firma dels interessats en el procediment electrònic, certificat i signatura. Validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les administracions públiques. Certificacions i compulses dels documents

Tema 14 Formes de l’acció administrativa: el foment, la policia i el servei públic

Tema 15  El domini públic. El patrimoni privat de l’administració 

Tema 16 El regim local espanyol: principis constitucionals. La província: organització i competències 

Tema 17 El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Autonomia municipal i tutela

Tema 18 El municipi: organització: òrgans essencials i complementaris. Competències: competències pròpies, compartides i delegades. Els serveis mínims.

Tema 19 La potestat reglamentària de les entitats locals: ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboració i aprovació

Tema 20 El procediment administratiu en l’esfera local. El registre d’entrada i sortida de documents: requisits en la presentació de documents.

Tema 21 Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d’acords.

Tema 22 L’estructura organitzativa de la funció pública: classes de personal al servei de les entitats locals. Sistemes d’accés i provisió a la funció pública local

Tema 23 Personal al servei de les corporacions locals: situacions administratives. Drets dels funcionaris. Llicències. Permisos, excedències.

Tema 24 La contractació administrativa: principis generals. Tipologia de contractes. Les parts del contracte

Tema 25 La contractació administrativa: preparació dels contractes. Selecció del contractista. Adjudicació i garanties 

Tema 26 Les hisendes locals: definició. Principis. Classificació dels ingressos. La ordenança fiscal

Tema 27 Les hisendes locals: classificació de despeses.la gestió de la despesa

Tema 28 El pressupost municipal: concepte, estructura i regulació. Procediment d’aprovació i liquidació.

Tema 29 La protecció de dades de caràcter personal: el règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal, els principis de protecció de dades i els drets de les persones.

Tema 30 La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: objecte de la llei, definicions i àmbit d’aplicació. Accés a la informació pública, límits i accés parcial a la informació pública.

Tema 31 Annex.- el llenguatge administratiu. Criteris d’estil i de llegibilitat en la redacció administrativa. 

Tema 32 Tipus de documents administratius. Definició i estructura