CURS ONLINE D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE LA GENERALITAT 2024

Matrícula Oberta Curs Oposicions Online 2024
Si us plau, iniciar Sessió per accedir als cursos comprats.

El curs online d’auxiliars administratius de la Generalirat, és la solució ideal per a tu si estàs buscant feina estable en el sector administratiu i atenció al client. El curs d’Auxiliar Administratiu prepara les oposicions de la Generalitat de Catalunya.

DIRIGIT A

El curs d’Auxiliar Administratiu/ves de la Generalitat està dirigit a totes aquelles persones que:

 • Volen treballar dins de l’administració pública com Auxiliars Administratius.
 • No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

També, a les persones que s’han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

LES TASQUES DE L’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LA GENERALITAT

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, però si que podem fer un resum d’aquelles tasques que poden ser més transversals amb independència de l’ajuntament i/o departament que ens pugui correspondre.

 • Efectuar les activitats de suport administratiu en els diferents àmbits d’actuació de l’Administració 
 • Atendre els usuaris presencialment, telefònicament i/o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma, d’acord amb les indicacions rebudes.
 • Fer el seguiment dels expedients i processos; tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i les incidències i, si escau, resoldre-les, d’acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació relacionada.
 • Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.
 • Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions, etc.).
 • Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.
 • Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.
 • Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments, i altres tasques similar

El sou bàsic, depenent de l’administració, està al voltant dels 20.000 euros bruts anuals.

CURS ONLINE D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE LA GENERALITAT 2024

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria (habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas d’auxiliars seria el graduat en ESO o equivalent

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

El procés selectiu pot constar de les tres fases següents:

1. Fase d’oposició, formada per diferents proves:

 • Prova de coneixement del temari (tipus test)
 • Supòsit pràctic
 • Prova de coneixement de llengua catalana (exempts si es té el nivell
 • Prova de coneixement de llengua castellana (obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes)

2. Fase de test de competències professionals.

3. Fase de concurs (valoració de mèrits laborals, professionals, acadèmics,..)

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS. 
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar 
 • Qüestionaris d’avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per nosaltres, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat! 

TEMA 1 Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. 

TEMA 1B. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. 

TEMA 2 L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional. 

TEMA 3 Bon govern i transparència: concepte i principis. L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l’Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d’accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.

TEMA 4 El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d’edat. 

TEMA 4 El dret d’informació. els drets de les persones interessades. el delegat de protecció de dades. mesures de seguretat. les notificacions de violacions de seguretat

TEMA 5 Concepte de procediment administratiu. Les persones interessades. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat. 

TEMA 6 Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció. 

TEMA 7 El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura. 

TEMA 8 La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d’empleats i empleades públics. L’estructura de l’ocupació pública. L’adquisició i pèrdua de la relació de servei. 

TEMA 8B Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d’incompatibilitats. 

TEMA 9 Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d’actuació en situacions difícils. Especificitats de l’atenció telefònica. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana. 

TEMA 10 L’Administració digital: seu electrònica i punt d’accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d’entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l’Administració digital. El Registre electrònic general de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

TEMA 11 La gestió documental a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents. 

TEMA 12 Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu. 

TEMA 13 Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e- Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler)

TEMA 14 Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L’avaluació de l’acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari. TEMA 15 El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.