CURS ONLINE D’ADMINISTRATIUS AJUNTAMENTS 2024

Matrícula Oberta Curs Oposicions Online 2024
Si us plau, iniciar Sessió per accedir als cursos comprats.

El curs online d’administratius Ajuntaments o de les Corporacions Locals prepara les oposicions per als Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals o altres organismes públics de caràcter local que es convoquen de manera periòdica. Si estàs buscant feina estable en el sector administratiu i atenció al client, aquest curs de preparació a l’oposició d’Administratiu de les Corporacions Locals és la solució ideal per a tu.

DIRIGIT A

El curs d’Administratiu de les Corporacions Locals està dirigit a totes aquelles persones que:

 • Volen treballar dins de l’administració pública local com Administratius.
 • No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

També, a les persones que s’han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

LES TASQUES DE L’ADMINISTRATIU D’AJUNTAMENTS

Correspon a l’escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C2) desenvolupar tasques administratives de col·laboració preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior, la comprovació de documentació i la preparació de la redacció dels documents que, per la seva complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior; tasques repetitives, bé manuals, bé mecanogràfiques, bé de càlcul numèric
relacionades amb el treball de les diverses oficines; tasques d’informació i de despatx al públic en matèria administrativa.

Amb caràcter orientatiu, corresponen a l’escala administrativa les tasques següents:

 1. Efectuar les activitats de suport administratiu en els diferents àmbits d’actuació de la Generalitat de Catalunya.
 2. Atendre els usuaris presencialment, telefònicament i/o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma segons les indicacions rebudes.
 3. Fer el seguiment dels expedients i processos, tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i les incidències que puguin sorgir, i, siescau, resoldre-les, d’acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació que hi estigui relacionada.
 4. Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.
 5. Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions…).
 6. Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.
 7. Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.
 8. Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments, i altres tasques similars.


El sou bàsic, depenent de l’administració, està al voltant dels 22.000 euros bruts anuals.

CURS ONLINE D'ADMINISTRATIUS AJUNTAMENTS 2024

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben
a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria (habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas d’auxiliars seria el graduat en ESO o equivalent)

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

El procés selectiu pot constar de les tres fases següents:

 • 1. Fase d’oposició, formada per diferents proves:
  • Prova de coneixement del temari (tipus test)
  • Prova d’ofimàtica (convalidable amb l’actic ACTIC)
  • Supòsit pràctic
  • Prova de coneixement de llengua catalana (exempts si es té el nivell
  • Prova de coneixement de llengua castellana (obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes)
 • 2. Fase de concurs (valoració de mèrits laborals, professionals, acadèmics,..)

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS. Temaris generals amb els temes més comuns que han sortit en anteriors convocatòries locals i amb la preparació del temari específic de la teva convocatòria.
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar

A més, per a reforçar els temes, disposaràs de vídeos explicatius, àudio-temes, recursos didàctics i qüestionaris d’avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per nosaltres, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat!

Tema 1 La constitució espanyola de 1978. Principis fonamentals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. El tribunal constitucional 

Tema 2  La corona. El poder legislatiu. El poder executiu. El poder judicial 

Tema 3 Organització territorial de l’estat. Els estatuts d’autonomia. L’estatut d’autonomia de Catalunya. Les institucions de la generalitat 

Tema 4 L’estatut d’autonomia de Catalunya. Les institucions de la generalitat 

Tema 5 L’administració pública en l’ordenament espanyol. Administració de l’estat. Administracions autonòmiques. Administració local: ens que la integren. Administració institucional

Tema 6 Sotmetiment de l’administració a la llei i el dret. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum 

Tema 7 Principis d’actuació en l’administració pública. Els òrgans administratius 

Tema 8 L’administrat: capacitat jurídica i d’obrar. Drets i deures. Col·laboració i participació dels ciutadans . L’interessat drets i deures. La representació de l’interessat

Tema 9 L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Eficàcia, validesa, convalidació i executivitat.

Tema 10 La revisió dels actes administratius: revisió d’ofici. Revisió en via de recurs administratiu 

Tema 11 El procediment administratiu: principis generals. Les fases del procediment administratiu 

Tema 12 Els terminis administratius i la notificació. 

Tema 13 Recepció i registre de documents. Identificació i firma dels interessats en el procediment electrònic, certificat i signatura. Validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les administracions públiques. Certificacions i compulses dels documents

Tema 14 La responsabilitat patrimonial de l’administració. Principis. Procediment. 

Tema 15 La potestat sancionadora de les administracions públiques: principis. Procediment sancionador. Mesures sancionadores.

Tema 16 Formes de l’acció administrativa: el foment, la policia i el servei públic

Tema 17  El domini públic. El patrimoni privat de l’administració 

Tema 18 El regim local espanyol: principis constitucionals. La província: organització i competències 

Tema 19 El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Autonomia municipal i tutela

Tema 20 El municipi: organització: òrgans essencials i complementaris. Competències: competències pròpies, compartides i delegades. Els serveis mínims.

Tema 21 La potestat reglamentària de les entitats locals: ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboració i aprovació

Tema 22 El procediment administratiu en l’esfera local. El registre d’entrada i sortida de documents: requisits en la presentació de documents.

Tema 23 Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d’acords.

Tema 24 L’estructura organitzativa de la funció pública: classes de personal al servei de les entitats locals. Sistemes d’accés i provisió a la funció pública local

Tema 25 Personal al servei de les corporacions locals: situacions administratives. Drets dels funcionaris. Llicències. Permisos, excedències.

Tema 26 Personal al servei de les corporacions locals: deures. El codi de conducta segons el TREBEP i el règim disciplinari. Delictes que poden cometre els funcionaris

Tema 27 La contractació administrativa: principis generals. Tipologia de contractes. Les parts del contracte

Tema 28 La contractació administrativa: preparació dels contractes. Selecció del contractista. Adjudicació i garanties 

Tema 29 Les hisendes locals: definició. Principis. Classificació dels ingressos. La ordenança fiscal

Tema 30 El dret tributari a l’administració local: concepte i contingut. Els tributs: concepte, naturalesa. Els impostos: concepte i principis. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

Tema 31 El sistema recaptatori local

Tema 32 Les hisendes locals: classificació de despeses.la gestió de la despesa

Tema 33 El pressupost municipal: concepte, estructura i regulació. Procediment d’aprovació i liquidació.

Tema 34 El pressupost: les modificacions pressupostàries

Tema 35 El pressupost municipal: liquidació i fiscalització

Tema 36 La protecció de dades de caràcter personal: el règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal, els principis de protecció de dades i els drets de les persones.

Tema 37 La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: objecte de la llei, definicions i àmbit d’aplicació. Accés a la informació pública, límits i accés parcial a la informació pública.

Tema 38 La unió europea. Fonts del dret. Organització. 

Tema 39 L’atenció al públic: acolliment i informació. Les fases de l’acollida: presencial, telefònica i telemàtica. Desenvolupament del procés comunicatiu i acomiadament. L’assertivitat i l’empatia com a tècniques de comunicació en situacions de conflicte

Tema 40 Annex.- el llenguatge administratiu. Criteris d’estil i de llegibilitat en la redacció administrativa. 

Tema 41 Tipus de documents administratius. Definició i estructura