CURS ONLINE D’AUXILIAR DE L’ICS 2024

Matrícula Oberta Curs Oposicions Online 2024
Si us plau, iniciar Sessió per accedir als cursos comprats.

EL curs online d’Auxiliar de l’ics es la preparació a l’oposició de l’Institut Català de la Salut i és la solució ideal per a tu si estàs buscant feina estable en el sector administratiu i atenció al client.

DIRIGIT A

El curs online d’Auxiliar Administratiu de l’ICS està dirigit a totes aquelles persones que:

 • Volen treballar dins de l’administració pública com Auxiliars Administratius.
 • No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

També, a les persones que s’han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

LES TASQUES DE L’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L’ICS

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, però si que podem fer un resum d’aquelles tasques que poden ser més transversals amb independència de l’ajuntament i/o departament que ens pugui correspondre.

 • Efectuar les activitats de suport administratiu en els diferents àmbits d’actuació de l’Administració 
 • Atendre els usuaris presencialment, telefònicament i/o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma, d’acord amb les indicacions rebudes.
 • Fer el seguiment dels expedients i processos; tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i les incidències i, si escau, resoldre-les, d’acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació relacionada.
 • Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.
 • Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions, etc.).
 • Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.
 • Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.
 • Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments, i altres tasques similar

El sou bàsic, depenent de l’administració, està al voltant dels 20.000 euros bruts anuals.

CURS ONLINE D'AUXILIAR DE L'ICS 2024

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria (habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas d’auxiliars seria el graduat en ESO o equivalent

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

El procés selectiu pot constar de les tres fases següents:

 • 1. Fase d’oposició, formada per diferents proves:
  • Prova de coneixement del temari (tipus test)
  • Supòsit pràctic
  • Prova de coneixement de llengua catalana (exempts si es té el nivell
  • Prova de coneixement de llengua castellana (obligatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes)
 • 2. Fase de concurs (valoració de mèrits laborals, professionals, acadèmics,..)

Disposaràs de tots els recursos necessaris per a aquesta preparació:

 • TEMARIS ACTUALITZATS. 
 • CASOS PRÀCTICS a desenvolupar 
 • Qüestionaris d’avaluació que podràs repetir tants cops com ho necessitis!

Per nosaltres, els horaris de feina rígids i amb poca flexibilitat no són pas cap problema per a la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal i fer-ne un seguiment més personalitzat! 

Consta de 2 temaris: el transversal i comú a totes les opsicions de l’ICS i el temari específic.

Temari transversal

TEMA 1: El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’Institut Català de la Salut.

TEMA 2: L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

TEMA 3: Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de Dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).

TEMA 4: Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Servei de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

TEMA 5: Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

TEMA 6: Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari específic

I. CONEIXEMENTS EN ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN INSTITUCIONS SANITÀRIES 

TEMA 1: Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCO. 

TEMA 2: Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d’equip d’atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l’atenció sanitària pública: la condició d’assegurat i beneficiari de l’assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d’activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació. 

TEMA 3: La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica. 

TEMA 4: Tècniques de gestió i control d’arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics. 

TEMA 5: Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d’informació a l’Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu. 

TEMA 6: Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. 

TEMA 7: Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d’informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà.) 

TEMA 8: Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d’informació gràfica, sonora i d’imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d’identificació dels principals tipus i formats digitals d’imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d’imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicació món digital nivell mitjà). 

II. COMPETÈNCIES EN ORGANITZACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

TEMA 9: Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions. 

TEMA 10: L’Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d’aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius. 

TEMA 11: L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficaàcia. Nul·litat i anul·labilitat. 

TEMA 12: El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d’audiència. Revisió dels actes en via administrativa: revisió d’ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes. 

III. COMPETÈNCIES EN GESTIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI CONEIXEMENTS EN GESTIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI 

TEMA 13: Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementàries. 

TEMA 14: Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva. 

TEMA 15: El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis. 

IV. COMPETÈNCIES EN GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA  CONEIXEMENTS EN GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

TEMA 16: La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostaria. Elements de la comptabilitat de l’Institut Català de la Salut. 

TEMA17: El pressupost de l’Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari. 

TEMA 18: La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes. 

V. CONEIXEMENTS EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

TEMA 19: Riscos a l’àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques d’afrontament de l’estrès. Situacions de violència