18-EL RÈGIM LOCAL ESPANYOL: PRINCIPIS CONSTITUCIONALS. LA PROVÍNCIA: ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES

Tornar: