CURS ONLINE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DIPUTACIÓ 2023

TEMA 5. ELS IMPOSTOS DE LES HISENDES LOCALS