CONTRACTACIÓ SECTOR PÚBLIC

LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE