CONTRACTACIÓ SECTOR PÚBLIC

ÀMBIT OBJECTIU D’APLICACIÓ DE LA LCSP